CDE系列

供應情形: 有現貨

型號: CDERA

詢價
數量

CDE系列

台灣地區總代理

Fiam氣動起子產品規格:

CDE系列 CDERA型氣動螺絲起子系列

  • 全自動閉氣設計,達到設定扭力時會自動閉氣避免操作不慎導致滑牙

    適合 3~12NM 用戶使用

CDE系列
型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA)

震動(m/s^2)

CDE5RA 3~5 2000 1.0 40X250 9 77 <2.5
CDE7RA 3~7 1200 1.0 40X250 9 77 <2.5
CDE12RA 3~12 700 1.0 40X250 9 77 <2.5

 

型號

NM

kg.cm

kg.m

in.lb

ft.lb

CDE5RA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE5RA(最大) 5 50.95 0.5095 44.26 3.6875
CDE7RA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE7RA(最大) 7 71.33 0.7133 61.964 5.1625
CDE12RA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE12RA(最大) 12 122.28 1.2228 106.224 8.85


CDE系列 CDELRA型氣動螺絲起子系列

型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA)

震動(m/s^2)

CDE5LRA 3~5 2200 1.02 40X250 10 77 <2.5
CDE7LRA 3~7 1400 1.02 40X250 10 77 <2.5
CDE12LRA 3~12 900 1.02 40X250 10 77 <2.5

 

型號

NM

kg.cm

kg.m

in.lb

ft.lb

CDE5LRA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE5LRA(最大) 5 50.95 0.5095 44.26 3.6875
CDE7LRA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE7LRA(最大) 7 71.33 0.7133 61.964 5.1625
CDE12LRA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE12LRA(最大) 12 122.28 1.2228 106.224 8.85


CDE系列 CDEPRA型電動螺絲起子系列

CDE系列
 
型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA)

震動(m/s^2)

CDE5PRA 3~5 2000 1.1 38X225X155 9 77 <2.5
CDE7PRA 3~7 1200 1.1 38X225X155 9 77 <2.5
CDE12PRA 3~12 700 1.1 38X225X155 9 77 <2.5

 

型號

NM

kg.cm

kg.m

in.lb

ft.lb

CDE5PRA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE5PRA(最大) 5 50.95 0.5095 44.26 3.6875
CDE7PRA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE7PRA(最大) 7 71.33 0.7133 61.964 5.1625
CDE12PRA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE12PRA(最大) 12 122.28 1.2228 106.224 8.85


CDE系列 CDEPARA型氣動螺絲起子系列

型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA)

震動(m/s^2)

CDE5PARA 3~5 2000 1.19 38X230X160 9 77 <2.5
CDE7PARA 3~7 1200 1.19 38X230X160 9 77 <2.5
CDE12PARA 3~12 700 1.19 38X230X160 9 77 <2.5

 
型號 NM kg.cm kg.m in.lb ft.lb
CDE5PARA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE5PARA(最大) 5 50.95 0.5095 44.26 3.6875
CDE7PARA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE7PARA(最大) 7 71.33 0.7133 61.964 5.1625
CDE12PARA(最小) 3 30.57 0.3057 26.556 2.2125
CDE12PARA(最大) 12 122.28 1.2228 106.224 8.85